بسته بندی و ارسال

کیفیت ایرانی

به همه دنیا.

 

 
استانداردهای شرکت تامی

 

شرکت تامی با کمک متخصصین مختلف سعی نموده با تکنولوژی روز هماهنگ باشد.

 

و تحت استانداردهای زیر فعالیت می کند:

 

HACCP

ISO 22000

ISO 9001

CE

IR Code

RUSSIA

CHINA

مارکت دریایی تامی!